Posted by
Story Dated : October 24, 2013 , 10:35 pm

sIm-¨n : \r¯ thZnbnse A\p]a kmón[yw taXnð tZhnIbpw {]ikvX Ne¨n{X Xmcw aptIjpw hnhmlnXcmbn Fó hmÀ¯ aebmfnIÄ tI«Xv “tZho Bß cmKambn \o… Fóp XpS§pó at\mlcamb Km\w t]mse. Fñmw Hcp \ntbmKw am{XamWv FómWv hnhmls¯ Ip-dn¨v aptIjv {]XnIcn¨-Xv. tZhnI tIcf kwKoX \mS-I A¡mZan P-\dð Iu¬knð AwKambn {]hÀ¯n¨Xv Hcp sNdnb Imebfhv- am{Xambncp-óp. B ]cnNbamWv ]nóoSv aptIjnsâ PohnX¯nte¡v {]Wb¯nsâ ap{ZIÄ Hcp ag t]mse s]bvXnd§nb-Xv.. cïp t]cpsS PohnX¯nepw kam\XIÄ Dïmbn-cpóp. IebpsS temI¯v \nev¡m³ B{Kln¨t¸mÄ PohnX¯nð \nópw Häs]«p t]mIpó AhØbnð tZhnI-bpw, kcnXbpambpÅ Zm¼Xy _Ô¯n³sd NcSpIÄ s]m-«ns¨dnªp aptIjpw.. Iebv¡p thïn PohnXw \ãs]«p Fóv I-cpXnbnS¯v \nópw tZhnI \Sóp IbdnbXv IebpsS Xdhm«n-te¡v….

0 Comments Off 1731 24 October, 2013 Big News Special October 24, 2013

Facebook Comments

Latest News

BIG BRAZUCA WINNERS

MEGA PRIZE WINNER

Levin Salil

18/6/2014

K S SUBIN

Irinjalakuda

19/6/2014

Abdul Salam

20/6/2014

Bineesh

Guruvayur

21/6/2014

Abdul Raheem

23/6/2014

Santhosh

Payyanur

25/6/2014

Shoukath Ali

Vemballur

27/6/2014

Sudheer

Kaipamangalam

29/6/2014

Vigil

1/7/2014

Gokul Murali

2/7/2014

Rajeesh

Wayanad

05/07/2014

MUBARIZ. TP

8/7/2014

Chengis Khan

Kozhikode

9/7/2014

Safina AV

12/07/2014

Shajeer Mp