Posted by
Story Dated : September 28, 2013 , 7:08 am

Xncph\´]pcw: arXtZlt¯mSv A\mZchv Im«n IpSpw_¯n\v tIcf [ohck` Ducphne¡v {]Jym]n¨p, ap³`mchmlnbpsS arXtZlw kwkvIcn¡m\mImsX s]cphgnbnð Gsd t\cw InSóp. tIcf [ohck`bpsS ]q´pd imJmwKamb ]pjv]mwKZsâ (80) arXtZlXvtXmSmWv Cu A\mZchv.v Cóv ]peÀs¨ Hcp aWn¡mbncpóp ]pjv]mwKZsâ acWw. ]pjv]mwKZsâ aI³ \mKcmP\pw imJm `mchmlnIfpw X½nð kwLS\m]camb XÀ¡apïmbncpópshópw AXnsâ {]XnImcw XoÀ¯XmsWópamWv \mKcmPsâ ]cmXn.

imJbnse aäv AwK§tfmSpw acWhpambn _Ôs¸« NS§pIfnð ]s¦Sp¡cpsXóv imJm `mchmlnIÄ Adnbn¨Xmbn _Ôp¡Ä ]dbp-óp. [ohck`bpsS Ducphne¡v CXn\v ap¼v ]eÀ¡pw \S¸m¡nbXpw hnhmZambn«pïv. Ducphne¡v {]Jym]n¨Xn\mð kwkvImcNS§pIÄ \S¯m\mhmsX _Ôp¡Ä he-ªp. Nne _Ôp¡fpw cm{ãob¡mcpw CSs]«v atäsX¦nepw imJbnð \nóv Bsf hcp¯n NS§pIÄ \S¯m\mWv a¡fpsS Xocpam\w.

0 Comments Off 95 28 September, 2013 Kerala September 28, 2013

Facebook Comments

Latest News

BIG BRAZUCA WINNERS

MEGA PRIZE WINNER

Levin Salil

18/6/2014

K S SUBIN

Irinjalakuda

19/6/2014

Abdul Salam

20/6/2014

Bineesh

Guruvayur

21/6/2014

Abdul Raheem

23/6/2014

Santhosh

Payyanur

25/6/2014

Shoukath Ali

Vemballur

27/6/2014

Sudheer

Kaipamangalam

29/6/2014

Vigil

1/7/2014

Gokul Murali

2/7/2014

Rajeesh

Wayanad

05/07/2014

MUBARIZ. TP

8/7/2014

Chengis Khan

Kozhikode

9/7/2014

Safina AV

12/07/2014

Shajeer Mp